2021
บริษัท ซีบร้าโค้ด จำกัด | เชื่อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล | ร่วมผลักดัน 1% SME ให้มีระบบดิจิทัล

About us

Great products for great business

SME ในเป็นกลุ่มธุรกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทย และสร้างการจัดจ้างงานมากที่สุด ในปัจจุบันมีกว่า 8 แสนราย*  สิ่งที่พวกเรา ZebraCode ตั้งใจคือ เชื่อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล โดยเรามีความตั้งใจที่จะร่วมเดินไปพร้อมคุณ เพื่อส่งเสริมให้อย่างน้อย 1% ของ SME ไทย จะมีระบบดิจิทัลเป็นของตัวเอง ภายในปี 2030 เรามีโซลูชั่นทางธุรกิจมากมายที่พร้อมจะดูแลคุณ และ Support ในระบบของคุณตลอดไป

Vision "เชื่อมธุรกิจ สู่ยุคดิจิทัล"

Mission "ร่วมผลักดัน 1% SME ให้มีระบบดิจิทัล"   

Values สิ่งที่เราให้ความสำคัญ

  1. Profit ผลประกอบการ เพื่อที่เราจะเติบโต และก้าวไปถึงในสิ่งที่ตั้งใจไว้

  2. Values ส่ิงที่ลูกค้าได้รับ ต้องคุ้มค่ามากกว่าเงินที่ลงทุนไป

  3. People เสริมสร้างความสามารถ ความคิด ชีวิต จิตใจ ของบุคลากรอันทรงคุณค่าของเรา 

อ้างอิง
ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ทั้งสิ้น (ณ วันที่ 28 ก.พ. 64) ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 781,829 ราย

-ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 190,849 ราย คิดเป็น 24.41% 

-บริษัทจำกัด จำนวน 589,696 ราย คิดเป็น 75.43% 

-บริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,284 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

Our Team